مفهوم فراگیری اجتماعی یا شمول و ابعاد آن

نویسنده: دکتر مهدی استادی جعفری؛ پژوهشگر علوم اجتماعی و توسعه شهری 1- مقدمه شمول یا فراگیری اجتماعی به ­عنوان روند بهبود شرایط مشارکت افراد جامعه با توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت،...

جمیله

نویسنده: نگین خسرجی جبار، دراز کشیده به روی مبل دست دومی که از فروشندگان دوره گرد خریده بودند، در حالی که سیگار می کشید و قلپ قلپ چای می نوشید و به جمیله دختر ۱۴ ساله ی که سه هفته پیش با او عقد...

خسارت

نویسنده: فروغ حزبه یکی از اهالی وارد خانه‌مان شد و فریاد زد: گونی کم اوردیم، حالا چیکار کنیم؟ آب تا کمر بالا آمده بود، ترس برمان داشت که علاوه بر زمین‌هایمان جانمان را نیز از دست بدهیم. همه چیز...