شعری از عراق

ناگزیر از آتش بود آیا ... ؟  می توانستی  کمی آب بر من بپاشی  تا بلرزم  و آب شود هر آنچه جوهر است بر من  و مچاله شوم به گاه خشک شدن  زیرا تو می دانی که من برگی ام  خرّم به باقي...