جاشوی ادبیات عرب

کتاب تصویرهای برجای مانده، بخش اول از یک تریلوژی است.حنا در این تریلوژی زندگی خود را به‌طور عریان و با جزئیات کامل در اختیار خوانندگان گذاشت. با توصیف‌های بسیار دقیق و زیبا، تصویری از زندگی...