لزوم ایجاد پیاده‌راه با هدف توسعه‌ی گردشگری شهری

با وجود گذشت چندین دهه از کاربرد پیاده‌راه در طرح‌های توسعه‌ی شهری کشورهای پیشرفته جهان با دیدگاه گردشگری، هنوز جای خالی آن در عرصه‌ی مطالعات نظری و طرح‌های توسعه‌ی شهری ایران احساس...

باززنده‌سازی بناهای باقی مانده از جنگ در خرمشهر با رویکرد‌‌ توسعه گردشگری

در بســیاری از کشــورها، سیاســت‌های مربــوط بــه حفــظ یادمان‌هــا و بناهــای پراکنــده و دیگــر ســاختمانها ریشــه در قــرن نوزدهــم دارد. بعداز این زمان خصوصا از شروع قرن بیستم تفکــر...