اکنون، چو بیدار می‌شوی به ‌یاد آر

«اکنون، چو بیدار می‌شوی به ‌یاد آر» اکنون چو بیدار می‌شوی، به‌یاد آر واپسین رقص قو راآیا در خواب با فرشتگان کوچک رقصیده‌ای؟آیا تو را برافروخت پروانه؛آن هنگام که در پرتو ابدی گل می‌سوخت؟آیا به...