می شمارم گام هایم که روانه ی ناپدید شدن اند

مترجم: امانی کعبی یاداشتی از غادا محمد فواد السمان و چند شعر کوتاه زن موقعی که مانند مادر می‌بخشید، منتظر چنین روزی بود؟ موقعی که مثل یک خانم معلم درس می‌داد، منتظر چنین روزی بود؟ موقعی که...