فعالیت در حوزه ادبیات کودک، سهل ممتنع است

در عصر کنونی نویسندگان نه تنها از حمایت ویژه ای برخوردار نیستند بلکه فقدان ناقد ادبی کار بلد نیز در حوزه ادبیات کودک به شدت احساس می شود در گفتگوی تحلیلی شط پرس سمیه مشعشعی نویسنده و شاعر ادبیات...