سکوت انگشت‌ها

کارگران هنگام خروج از کارخانهشاید لومیر ما را سر کار گذاشتهباشداز برج ایفل تا سر برجکه حقوق ما نان بودمیان سنگ‌هادندان‌ها!به ایستگاه نرسید آخرین قطاریکه انتقام بودشرم من از خودم بودکه برای...