فلسطین از COVID-1947

فلسطین در گذر تاریخ در کتب مقدس یهودی در دورهٔ پیش از اسرائیل برای اشاره به این ناحیه کنعان به کار رفته و نیز وقایع ذکر شده در چهار انجیل از کتاب مقدس مسیحی تماماً در سرزمین فلسطین اتفاق...

چرا ? ” نه “

" نه گفتن" یکی از هنر هایی است که اگر در این زمانه بلد نباشیم به مشکل بسیار جدی بر میخوریم ."نه گفتن" نقش به سزایی در آینده هرکسی دارد یک "نه گفتن" شاید خیلی از چیز ها را در آینده شما نیز تغییر دهد حال...