به انتظار تو

به انتظارِ تو در این نشاطِ تلخِ شبانه که به دروغِ صبح وصل است با جنبشی از واژگانِ به خون آغشته لرزان بر صفحه‌ی ترس نوشتم: ای شعله‌ی روشن در امتدادِ این تناقضِ مرموزِ پریشانی آن مشعلِ اشتیاق...