فلسطین از COVID-1947

فلسطین در گذر تاریخ در کتب مقدس یهودی در دورهٔ پیش از اسرائیل برای اشاره به این ناحیه کنعان به کار رفته و نیز وقایع ذکر شده در چهار انجیل از کتاب مقدس مسیحی تماماً در سرزمین فلسطین اتفاق...