آخرین پاییز

لینا شدید، هنرمند و نقاش حوزه طبیعت، امپرسیونیست و به شدت مجذوب طبیعت است؛ وقتی نور در فضا ادغام می شود ، این هنرمند سعی می کند در نقاشی های خود احساسی از خلق و خوی های اثیری و روحانی را در آثارش جلوه...