مفهوم فراگیری اجتماعی یا شمول و ابعاد آن

نویسنده: دکتر مهدی استادی جعفری؛ پژوهشگر علوم اجتماعی و توسعه شهری 1- مقدمه شمول یا فراگیری اجتماعی به ­عنوان روند بهبود شرایط مشارکت افراد جامعه با توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت،...