حنا مینه

مقدمه برای کسی که در برج عاج می نشیند آسان است که درباره ی علوم اجتماعی نظر بدهد و درباره ی فلسفه بنویسد و یا فلسفه بخواند و شاید هم درباره ی ادبیات نظر بدهد. برج عاجی نشینی نزد بیشتر اندیشمندان و...