در باب دوستی

به نامِ دوست، که هرچه می­‌کشیم از اوست! ای دوست / این روزها با هر که دوست می­‌شوم احساس می­‌کنم / آن­قدر دوست بوده­‌ایم، که دیگر / وقتِ خیانت است. (نصرت رحمانی: 1308 ـ 1379ش) برای نوشتن در بابِ دوستی،...