دست بافته ای به نام طبق

مردم عرب خوزستان پیوند دیرنه ای با درخت نخل دارند و این نخل را مقدس می دانند و بسیار به آن احترام می گذارند. این مردم معتقد هستند درخت نخل یک درخت بخشنده است و همه قسمتهای آن قابل استفاده است.میوه،...