حمیسه اهوازی

امروز می خواهیم غذای فوق العاده ای را به شما پیشنهاد بدهم که خواص زیادی در آن وجود دارد، غذای اصیل عربی بسیار مقویی که با خوردن آن به نهایت لذت خواهید رسید. یکی از ارکان مهم این غذا جگر سیاه است از...