کرونا؛ کاشف جنایتکاران بزرگ تاریخ

کرونا شمشیر اش را از نیام برکشیده و به پا خواسته، گویا همه درگیر چیزی شبیه به فیلم شده ایم و یا یک وهم جمعی، و اما همچنان به جان ستانی اش در کمال عدالت مشغول است. برای او (کرونا) فرقی بین کارتن خواب و...