الحسين بن خليل؛ شاعر و روزنامه نگارِ معاصر عراقی

مترجم: آزاده پورصدامی الحسين بن خليل، شاعر و روزنامه نگارِ عراقی، دارایِ لیسانسِ مدیریت و اقتصاد می­باشد. وی بنیان­گذار دار وتريات للطباعه و النشر والتوزيع و همین طور رئیس انجمنِ وتريات قصيده...