به رسمیت شناختن، به رسمیت شناخته شدن خواهد انجامید

نویسنده: محمد نبهان جامعه[۱] در اصطلاح جامعه‌شناسی گروه (های) انسانی است مشروط بر این که، دارای تعامل انسانی پایدار باشند. این تعامل حتماً تعامل فرهنگ ساختی و احیاناً منجر به تعامل علم ساختی هم...