معیارهای منزلتی جامعه، فقر و بزهکاری

امروزه، مدرک دانشگاهی، شغل، پول و سرمایه، هر کدام به تنهایی تعیین کننده جایگاه و منزلت افراد صاحب یا فاقد آن ها در جامعه هستند. بدینسان، نگاه ها، دیدگاه ها، انتظارات و حتی نوع برخورد با افراد مختلف...