رساله­‌ای در مدح ارسطو و ملامت دوستی‌های صورتی

فرصتي پيش آمد و البته به توصيه­‌ی دوستی فيلسوف نقبی بزنم به فلسفه­‌ی ارسطو؛ از اين باب مي­‌نويسم نقب؛ زيرا نزد خودم كمي به پيشنهاد دوستم در ذهنم خنديدم و به خود گفتم رساله و نگارش­‌های قبل از...