نبرد با کورنا در روز جهانی زن

امروز هشت مارس است، نقطه ای پر فروغ از جنبش زنان در تاریخ جهان، روزی که این مراسم توسط حزب سوسیالیست آمریکا، برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» در سال ۱۹۰۸ سازمان یافت. این...