سندباد ترجمه خاورمیانه؛ گفتگوی اختصاصی با غسان حمدان چهره پرکار حوزه ترجمه

امانی راشد: با توجه به تحصیلات دانشگاهی خود، چه امری سبب شد به سوی حوزه ترجمه سوق پیدا کنید، تا آن جایی که در این حوزه به عنوان یک مترجم شاخص، میان دو درگاه مهم جهان عرب و فارسی زبان، آثار ارزنده ای را...