هبوطی که ما را شبیه خدا می‌کند

تکینگی نمی‌تواند به وعده‌ی الوهی خود در مورد نجاتِ ما از هبوط وفا کند. ممکن است که ما در [عصر] پسا-انسانیت به بُعدی دیگر برویم که دیگر در آن «هبوط کرده»، و محصور در فناپذیری‌مان نخواهیم بود. اما این...