لزوم ایجاد پیاده‌راه با هدف توسعه‌ی گردشگری شهری

با وجود گذشت چندین دهه از کاربرد پیاده‌راه در طرح‌های توسعه‌ی شهری کشورهای پیشرفته جهان با دیدگاه گردشگری، هنوز جای خالی آن در عرصه‌ی مطالعات نظری و طرح‌های توسعه‌ی شهری ایران احساس...