سازندگان برتر و پیشگام TAG TECH

نویسنده: غادا فواد السمان؛ نویسنده و شاعر سوری ساکن بیروت مترجم : تیم ترجمه رسانه شط پرس از آن جا که اعتماد به نفس بزرگ ترین دغدغه و تعالی اشتیاقشان است، مطمئنا.. بیکار ننشسته و از ورود به معرکه...