سرزمین

تقریبا ساعت ده شب، ماشین آخرین مدل مازراتی در خیابان شانزه لیزه پاریس توقف کرد. آقای هانری به همراه همسرش خانم ماریا از ماشین پیاده شدند. آنها به این خیابان آمدند چرا که خانم ماریا می خواست یک آدکلن...