مجموعه اشعار محمد الماغوط

كتاب ديوان أشعار محمد الماغوط كتابي است دو زبانه كه با تلاش سعيد بوسامر وسماهر أسد توسط انتشارات كلك سيمين تهران در سال ۱۳۹۵ در ۴۵۰ صفحه چاپ ومنتشر شد. در این کتاب متن عربی در یک صفحه ومتن فارسی در...