دیکتاتوری دروغ

دروغ: سخنی بر خلاف حقیقت، ادعای باطل برای نشان دادن حقیقت، فریب دادن برای پیشبرد اهداف خود. اگر چه مقوله‌ی دروغ در زندگی عموم به عنوان یک رفتار قابل نکوهش معرفی می‌شود، اما در عرصه سیاست...

بررسی شعر معاصر عرب با گریزی بر عدنان الصائغ

شاعران بیش از رمان نویسها در فرهنگ عامه تأثیر و نفوذ داشته اند و امروزه در کشورهای عربی آثار منظوم بیش از نثرهای ادبی چاپ و منتشر میشود و خوانندگان آنها بیشتر توده مردماند. شعر معاصر عرب، به ویژه...