سندروم وسواس

انسان‌ها ممکن است افکار وسواس‌مانندی داشته باشند، برای نمونه کنترل کنند که آیا اجاق را خاموش کرده‌اند یا نکرده‌اند،اما اگر چنین وسواسی مانع زندگی عادی شما باشد، به عنوان یک بیماری شناخته...