فاضل عبیات: به کارگیری نیروهای بومی قطعاً در دستور کار عمرانی منطقه قرار خواهد گرفت

به گزارش شط پرس؛ عدم بهره برداری کامل از پروژه آبرسانی غیزانیه، وضعیت آب در منطقه و روستاهای اطراف غیزانیه هنوز به بازده مناسب نرسیده است.بررسی شط پرس حاکی از آن است که وضعیت فعلی روستا هم اکنون با...