محرومین اهواز و شرکت نفت

نویسنده: عبدالمنعم حمیدی اساس و پایه توسعه کشور درآمدهای نفتی می باشد، با کشف نفت سرمایه لازم جهت پیشرفت و توسعه کشور مهیا شد و چرخ پیشرفت و تحول و مدرنیته در ایران بحرکت درآمد. خاستگاه نفت اما از...

فاضل عبیات: به کارگیری نیروهای بومی قطعاً در دستور کار عمرانی منطقه قرار خواهد گرفت

به گزارش شط پرس؛ عدم بهره برداری کامل از پروژه آبرسانی غیزانیه، وضعیت آب در منطقه و روستاهای اطراف غیزانیه هنوز به بازده مناسب نرسیده است.بررسی شط پرس حاکی از آن است که وضعیت فعلی روستا هم اکنون با...