قطاری زبانم را بازگرداند/ عاد القطار بلغتي

"سعید بو سامر" نویسنده و پژوهشگر اهوازی در سال 1362 شمسی در شهر اهواز دیده به جهان گشود و تاکنون موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علم و صنعت تهران شده است. وی...