کار جمعی و مدیریت علمی در نبرد با کرونا

خدمات حمل ونقل علی الخصوص تاکسی تلفنی ها در استان خوزستان علی رقم ارائه خدمات درحدود نیم قرن به هموطنان توجه کمتری از طرف دولت به آن شده است. به طور مشخص در این روز های کرونایی می توانست سبب شود که...