قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست جامعیت لازم و ضمانت اجرای کافی ندارد !

ماده ۱ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست می گوید؛ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌ منظور اجرای قسمتی از اصل...