غیزانیه حقیقتی خفته در عطش

دقیقا 22 سال پیش در مسیر برگشت از اهواز به رامشیر به محض ورود به غیزانیه با ترافیک سنگینی برخورد کردیم بنا را بر یک تصادف هولناک گذاشته و به طرف صحنه رفتیم، در عین ناباوری متوجه شدیم تصادفی در کار...