فرزندآوری و عوامل موثر بر آن

نویسنده: ندا مشرف پور در نيم قرن اخير تغييرات بنيادي در شكل و ويژگي هاي خانواده در ايران محسوس بوده است. انتقال از خانواده گسترده به هسته‌اي از بارزترين اين تغييرات بوده و كاهش اساسي و مستمر مرگ...