فروتنی از روی آگاهی

چقدر بخت وخوش شانس هستیم که در زمانه ی ما یک نفر هست باکوشش فراوان وجان سخت، بی آن که نصیحت کند، باکارش، با حال واحوالش، بااستمرارش در انتخاب درست ترجمه هایش، به ما می آموزاند که بی توجه به هر کینه...