فلسفه ی بدنسازی و پرورش اندام

بدنسازی ورزشی است که فرد بدنساز با انجام تمرین های قدرتی و استقامتی بر روی عضلات خود، همچنین تغذیه و رژیم مناسب و استراحت کافی رژیم خود را شکل داده است و پایه ی شکل گیری این ورزش این گونه بود که در...