آرسنال با فروش اوبامیانگ بودجه تابستانی اش را تکمیل می کند

آرسنالی ها برای فصل بعد خانه تکانی خواهند کرد. آنها چند بازیکن مازاد را کنار می گذارند. احتمالا برنامه ای برای فروش «مسعود اوزیل» ، هافبک آلمانی نیز خواهند داشت.اما مهم تر از همه برای «پیرامریک...