قدم زنان در سایه

طبیعت حق به جانبانه‌ی انسانی همواره او را در هاله‌ای از نادانی نگاه می‌دارد که مانع از رسیدن او به بینشی صحیح از مسائل پیرامون خویش می‌شود. هنگامی که انسان به دیده‌ها و شنیده‌ها کفایت کرده و از...