رُز از بهشت

این نقاشی که مربوط به قرون وسطی است یک اثر سریالی و دارای دو قسمت دیگر می باشد. این کلکسیون شامل نقاشی پر رمز و راز رنگ روغن, یک کتاب داستان مربوط به نقاشی, یک موسیقی اختصاصی اثر و دوبیت شعر مربوط به آن...