دفاع از جرم مجرم؛ يا دفاع از متهم ؟

قانون مهم ترين پدیده بشر جهت حفظ نظم و استقرار  و تامین زندگی مسالمت آمیز و به دور از خشونت در سایه ی قانون و احقاق حق مظلومان  و بازستاندن آن از ظالمان و برقرارى عدالت در جامعه بشری می باشد که...