سیستمی با مدیریت معیوب

نویسنده: احمد سلامات مدیران ناكارآمد به دلیل نداشتن دانش و تخصص لازم، مغرور بودن و خودخواهی، منفعت‌طلبی شخصی، انحصارطلبی و فراهم نكردن نظام‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری نامناسب در بيشتر موارد...