خویشتن به مثابه جهان و جهان به مثابه خویشتن

در جهانی متکثر و متکسر می‌زییم که دال‌های بی مدلول یا چند مدلولی هژمونی غالب هستند و نشانه‌ها و نمادهای پیشینی قراردادی دیگر مرکزیت خویش را از دست داده‌اند و حتی دیگر استعاره‌های مفهومی لیکافی...