بیکاری ساختاری

کار به مفهوم امروزی، یعنی کار زمان بندی شده و دارای دستمزد، پس از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی پدیدار شد. رابطه کار و نیاز به آن در دوران ماقبل صنعتی شدن، رابطه ای مستقیم بود؛ بدین سان که جهت رفع...