سمیه نعمان جسوس؛ قهرمان حقوق زنان

نویسنده: امانی الراشد سمیه نعمان جسوس، جامعه شناس و مقاله نویس مراکشی است که به عنوان "قهرمان" حقوق زنان شناخته می شود. در سال 1955 در مراکش متولد شد و اکنون 66 سالگی خود را سپری می کند. وی همسر...