از شلمچه تا چذابه

شور عجیبی از اهواز تا شلمچه سر تا پای مسیر را گرفته است، پرچم های سبز و سیاه و قرمز در میان درخشش سوزنده خورشید سایه اندکی بر سر راهیان حسینی افراشته است ، زن، مرد، کودک اما همچنان به راه خود ادامه می...