زندگی، سراسر فقدان است

نویسنده: حکیم میاحی از کودکی که عروسکش را گم می کند تا بزرگسالی که سوگ از دست دادن عزیزی را تجربه می کند، هر دو بار احساسيِ فقدان را تجربه می کنند. از کسی که در معامله ای شکست خورده تا کسی که عشقی...